کنترل کلسترول از طریق خوراکیهای مفید

کنترل کلسترول از طریق خوراکیهای مفید کلسترول خون از دو منبع اصلی تأمین می‌شود: رژیم غذایی و تولید در کبد. مقدار زیاد کلسترول ال‌دی‌ال با بیماری‌های کرونری قلب در ارتباط ...