دریافت خودروهای داخلی و شرایط نوبت دهی

دریافت خودروهای داخلی و شرایط نوبت دهی نوبت دهی خودروهای داخلی و فرآیند تحویل بخشی از خودروها از هفته گذشته شروع شد. در این گزارش به برخی از نکات مهمی ...