آیا گذاشتن کفش جلوی در آپارتمان جرم است؟

آیا گذاشتن کفش جلوی در آپارتمان جرم است؟

آیا گذاشتن کفش جلوی در آپارتمان جرم است؟

امروزه اکثر مردم به دلیل زیاد بودن جمعیت و کم بودن فضا و ارزان‌تر بودن آپارتمان‌ها، به آپارتمان‌نشینی روی آورده‌اند.

گذاشتن کفش جلوی در آپارتمان دغدغه بسیاری از افراد ساکن آپارتمان است. به‌موجب ماده ۴۷ قانون تملک آپارتمان‌ها قراردادن اشیای اضافی، گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیا دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک ساختمان ممنوع است.

 گذاشتن کفش جلوی در آپارتمان

به‌موجب ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد.

به‌طورکلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل، مورد تردید نباشد.

به‌موجب تبصره ماده ۳ آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها گذاشتن کفش جلوی در آپارتمان ممنوع است؛ زیرا زیبایی و نظم ساختمان را بر هم می‌زند.

علاوه بر این، ممکن است در مواقعی کفش‌ها توسط مهمان‌ها یا افرادی خارج از آپارتمان به سرقت رود. این امر موجب تنش و اختلاف بین اهالی ساختمان شود.

همچنین به‌موجب ماده ۴۷ قانون تملک آپارتمان‌ها قراردادن اشیای اضافی، گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیا دیگر ممنوع است.

علاوه‌برآن نگاهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک ساختمان ممنوع است.

طبق ماده ۴۸ تملک آپارتمان‌ها که به موضوع رعایت نظم عمومی در یک مجتمع مسکونی می‌پردازد، گذاشتن کفش، دمپایی و جاکفشی در پشت درب آپارتمان و در محوطه راهرو‌ها ممنوع است.